Obchodní Podmínky

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Prodávající je obchodní společnost La Boheme UK Ltd - CR, o.s. se sídlem U Parku 1011, 252 42 Jesenice; IČ: 27908127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A., vložka 57592. La Boheme UK Ltd - CR, o.s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Základní ceny produktů na stránkách AbsintheOriginal.cz jsou uvedeny VČETNĚ daně z přidané hodnoty.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy. V případě zrušení objednávky z důvodu nedodržení avizovaného termínu expedice se žádné poplatky neplatí.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- zboží je dlouhodobě nedostupné
- změnila se výrazným způsobem cena zboží
V případě, že tato situace nastane, vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a případně se s vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude objednávka zrušena. Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Termín expedice zboží

Termín expedice zboží bude potvrzen obchodníkem který vás bude kontaktovat telefonicky nebo elektronicky po obdržení objednávky. Snažíme se o individuální přístup a po vzájemné domluvě je možný termín dodání zboží upravit.

Kontrola dodávky

Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty nebo DHL) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zasílku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

Vrácení zboží

Vrácení zboží spotřebitelem je možné bez uvedení důvodu do 14 dnů v souladu s § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být sděleno do 14 kalendářních dnů od obdržení zboží. Nepoškozené zboží musí být následně zasláno na adresu prodávajícího maximálně do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení se týká zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobním odběrem. Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 14 dnů od data doručení vráceného zboží na adresu dodavatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží. Důležité upozornění! Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:
- zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
- zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
- zboží nesmí jevit známky spotřeby, opotřebení či používání
- zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 5 dnů od převzetí zásilky písemně e-mailem
- zákazník musí zaslat zboží doporučeně na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky, resp. do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy
- nárok na vrácení zboží má zákazník pouze v případě, že se jedná o nepoužité zboží. Následně bude zákazníkovi zaslán dobropis a částka poukázána zpět stejnou formou, jakou byla objednávka uhrazena.
- reklamovat nelze zboží, které je poškozeno při dopravě od prodávajícího k zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností zákazníka je zkontrolovat při převzetí zboží stav kartonu. Pokud je obal porušený, očividně protečený či neodpovídá uvedená váha balíku je doporučeno balík od přepravce nepřevzít, reklamovat jeho stav a nechat zaslat nazpět.

Dárkové poukázky - kupony

Platný kupon s platným kódem a ostatními ochrannými prvky opravňuje držitele na procentuální nebo nominální slevu ve výši indikované na kuponu. Pro každý nákup je možné použít nejvíce jeden kupon. Na všechny kupony vydané v rámci marketingových akcí se vztahují zvláštní podmínky a pravidla komunikované při jejich vydání. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí uplatnění kuponu, pokud lze usoudit, že zákazník uplatňuje kupon v rozporu s těmito podmínkami a pravidly.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. srpna 2019

Menu

Settings

Create a free account to use wishlists.

Přihlásit