Ochrana Soukromí

Ochrana osobních dat, soukromí a právní ustanovení

Absinthe Original respektuje Vaše soukromí
Společnost La Boheme UK Limited (dále Absinthe Original) a její zastoupení se zavazují respektovat a ochraňovat vaše soukromí. Absinthe Original poskytuje toto Prohlášení o ochraně soukromí (dále Prohlášení), aby vás seznámila se svými zásadami a praxí v oblasti ochrany soukromí a s možnostmi výběru způsobu, kterým jsou shromažďovány a používány vaše údaje online. Naše webové stránky jsou strukturovány tak, abyste obecně mohli navštívit Absinthe Original na webu, aniž byste museli prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje.

Typy údajů, které shromažďujeme
Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na osobní informace, shromažďování všeobecných údajů a generování souhrnných zpráv. Osobní informace jsou informace, které jsou přidruženy k vašemu jménu nebo identitě. Absinthe Original používá osobní informace k tomu, aby lépe porozuměla vašim potřebám a poskytla vám lepší služby. V případě poskytnutí osobních informací si můžete být jisti, že tyto informace použijeme pouze pro podporu vašeho zákaznického vztahu s Absinthe Original. Důvěru, kterou v nás kladete, bereme velmi vážně. Absinthe Original neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Na některých webových stránkách Absinthe Original můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky, objednat si marketingové nebo podpůrné materiály, registrovat se nebo se ucházet o zaměstnání u Absinthe Original. Osobní údaje, které jsou zadávány na těchto stránkách, mohou zahrnovat jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ID uživatele a heslo, účetní a fakturační informace, informace o kreditních kartách, upřednostňovaný způsob kontaktu, dosavadní vzdělání a zaměstnání a údaje týkající se žádosti o zaměstnání. Chcete vám přizpůsobit naše webové stránky a neustále zlepšovat své produkty a služby, proto vás možná také požádáme, abyste nám poskytli informace o osobních a pracovních zájmech, demografické údaje a zkušenosti s našimi produkty. Poskytnutí těchto informací je dobrovolné. Všeobecné informace jsou údaje o používání a provozu služeb, které nejsou nijak propojeny s identitou určité osoby. Absinthe Original shromažďuje a analyzuje všeobecné informace (jiné než osobní) za účelem analýzy způsobu používání webových stránek Absinthe Original ze strany návštěvníků. Mezi shromažďované všeobecné údaje (jiné než osobní) může patřit identifikace navštívených stránek Absinthe Original, jedinečné adresy URL1 navštívené v rámci stránek Absinthe Original, typ prohlížeče a adresa IP2. Většina všeobecných údajů je shromažďována pomocí souborů cookie nebo jiných analytických technologií. webové stránky Absinthe Original využívají k analýze údajů a osobních služeb soubory cookie, webová návěští a další technologie. Absinthe Original také umisťuje reklamy na jiné webové stránky, které mohou obsahovat soubory cookie. Další informace najdete v části Jak Absinthe Original používá soubory cookie a webová hlášení na webových stránkách Absinthe Original a třetích stran.

Ochrana soukromí dětí a mládeže
Absinthe Original se zavazuje ochraňovat soukromí dětí a mládeže. Zároveň doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na práci dětí s internetem. Absinthe Original se vědomě nepodílí na shromažďování informací od uživatelů ve věku pod 18 let a nevytváří své webové stránky pro cílovou skupinu uživatelů ve věku pod 18 let.

Jak tyto údaje používáme
Absinthe Original používá osobní informace k tomu, aby lépe porozuměla vašim potřebám a poskytla vám lepší služby. Vaše informace použijeme k tomu, abychom vám pomohli dokončit vaše transakce či objednávky, abychom s vámi mohli komunikovat, abychom vám mohli poskytovat služby a podporu, abychom vám mohli poskytovat aktuální informace o službách a výhodách a abychom mohli zajistit vaše osobní nastavení pro přístup k našim webovým serverům. Příležitostně možná využijeme vaše údaje k tomu, abychom se s vámi spojili za účelem průzkumu trhu a pozice produktů a služeb Absinthe Original. Dáme vám možnost zvolit si své vlastní preference ochrany soukromí vztahující se na takové způsoby komunikace. Informace o kreditních kartách jsou používány výhradně pro zpracování plateb a prevenci odcizení. Tyto informace nebudou poskytovateli finančních služeb ani Absinthe Original používány k jakémukoli jinému účelu a nebudou uchovávány déle, než je nutné pro zajištění služeb, kromě případu, že nás požádáte o uložení informací o kreditní kartě pro příští nákupy. Osobní údaje shromážděné online mohou být také zkombinovány s informacemi poskytnutými Absinthe Original jiným způsobem, například při registraci produktu, využití center podpory nebo veřejných akcí, jako jsou předváděcí akce či ochutnávky. Osobní údaje poskytnuté Absinthe Original mohou být převáděny mezi státy s cílem sjednotit data, uložit je a zjednodušit správu dat o zákaznících. Všeobecná data (jiná než osobní) jsou seskupována pro účely sledování použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek Absinthe Original. Tyto průzkumy slouží ke zlepšení služeb zákazníkům, použitelnosti a obsahu našich webových stránek.

S kým tyto údaje sdílíme
Absinthe Original neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Absinthe Original neposkytne vaše osobní informace třetím stranám, kromě případů nutných pro zpracování vašich požadavků týkajících se produktů či služeb. Při zadávání těchto informací budete požádáni o souhlas. Absinthe Original sdílí informace o zákaznících s dceřinými společnostmi a se společnostmi zastupujícími Absinthe Original, avšak pouze v rozsahu popsaném v části "Jak tyto údaje používáme." Absinthe Original využívá k zajištění kompletních produktů, služeb či zákaznických řešení popsaných v části "Jak tyto údaje používáme" dodavatele a poskytovatele služeb třetích stran. Tito dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou povinni udržovat informace přijaté v zastoupení Absinthe Original v tajnosti a nesmí je použít pro žádný jiný účel než pro zajištění služeb, které provádějí pro Absinthe Original. Tito poskytovatelé služeb se mohou změnit, případně Absinthe Original může k poskytování služeb použít dalšího poskytovatele služeb za účelem lepšího obsloužení zákazníků. Absinthe Original neposkytne osobní informace žádné třetí straně bez vašeho svolení, kromě případů vyžadovaných opatřeními pro vynucení zákona, soudním nařízením nebo místními zákony. Absinthe Original nebo související společnosti se mohou sloučit nebo být zakoupeny jinou obchodní entitou, nebo může být zakoupeno některé či všechna její případná aktiva. Pokud dojde k nějaké formě takovéto akvizice, Absinthe Original vynaloží veškeré přiměřené úsilí k upozornění zákazníků v případě, že v souvislosti se sloučením či akvizicí budou s příslušnou společností sdíleny některé nebo veškeré vaše osobní informace za účelem dalšího poskytování služeb zákazníkům.

Výběr
Absinthe Original vám umožňuje získávat celou řadu různých informací, které doplňují naše služby a produkty. Můžete se přihlásit k odběru informací týkajících se určitého produktu či služeb a marketingových zpráv v rámci Absinthe Original. Zprávy Absinthe Original mohou zahrnovat informace o produktu, speciální nabídky nebo pozvánku k účasti na průzkumu trhu. Máte na výběr mezi různými způsoby doručení zpráv Absinthe Original - lze použít poštovní zásilku, e-mail a telefon. Další pokyny najdete v části 7. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom vaše preference dodržovali. Tato možnost se nevztahuje na zprávy zajišťující správu dokončení objednávky, smlouvy, podporu, bezpečnostní pokyny k produktům či aktualizace ovladačů.

Služby poskytované bez přihlášení
Absinthe Original nepoužije vaše osobní informace k jiným účelům, než jaké byly uvedeny při zadání těchto dat. Příklady nesouvisejícího použití zahrnují zasílání zpráv o speciálních nabídkách, informace o produktech a marketingové zprávy. Můžete se však rozhodnout, že tyto zprávy poskytované bez přihlášení chcete dostávat. Sdělte své preference ochrany soukromí písemně Absinthe Original - ve veškeré korespondenci uvádějte své jméno, e-mail a PSČ.

Služby poskytované po přihlášení
Chcete-li být vyřazeni ze zasílání zpráv, které jste si výslovně vyžádali (například e-mailové bulletiny atd.), použijte kteroukoli z následujících metod:
* Použijte odkaz pro vyřazení (opt-out, unsubscribe) v e-mailové zprávě nebo postupujte podle pokynů uvedených v příslušné zprávě.
* Vraťte se na webovou stránku, kde jste původně zadali své preference, a postupujte podle pokynů pro vyřazení nebo využijte náš kontaktní formulář
* Napište zprávu Absinthe Original - ve veškeré korespondenci uvádějte své jméno, e-mail a PSČ spolu s informacemi o provedených registracích a objednaných službách Absinthe Original

Vaše informace a třetí strany
Některé služby Absinthe Original jsou propojeny se službami nesouvisejících společností (třetích stran), přičemž některé z těchto společností nabízejí možnost sdílení zadaných údajů s Absinthe Original. Mezi příklady patří účast na spotřebitelských soutěžích nebo možnost provedení objednávky prostřednictvím prodejce. Nebudeme poskytovat vaše osobní informace těmto třetím stranám, pokud se k tomu sami nerozhodnete.

Přístup k informacím a jejich přesnost
Absinthe Original se snaží, aby udržovala osobní údaje přesné. Implementovali jsme technologie, pravidla a zásady správy pro zajištění přesnosti zákaznických dat. Poskytneme vám přístup k vašim údajům a vynaložíme přiměřené úsilí, abyste měli přístup k údajům online a možnost tyto údaje změnit.Z důvodů ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti podnikneme také přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti, například pomocí uživatelského jména a hesla, než vám k těmto údajům poskytneme přístup. Do určitých oblastí na webových stránkách Absinthe Original je přístup omezen na konkrétní osoby pomocí hesla a dalších osobních identifikátorů. Chcete-li prohlížet a měnit osobní informace co nejefektivněji, vraťte se na webovou stránku, kde jste je původně zadali, a postupujte podle pokynů na této webové stránce.

Zabezpečení informací
Absinthe Original se zavazuje zajistit bezpečnost poskytnutých informací. S cílem zabránit neoprávněnému přístupu či prozrazení, udržet přesnost údajů a zajistit vhodné využití informací zavedla Absinthe Original odpovídající fyzické, elektronické a řídící procedury, které chrání a zabezpečují shromažďované informace. Při shromažďování nebo přenosu utajovaných dat, jako jsou například informace o kreditních kartách, používáme šifrování SSL (Secure Sockets Layer). Šifrování SSL je navrženo tak, aby znemožnilo přečtení těchto informací kýmkoli jiným kromě nás. Tato zabezpečovací funkce je aktivní, pokud je v dolní části okna prohlížeče zobrazen symbol nezlomeného klíče nebo zavřeného zámku (v závislosti na prohlížeči). Čísla kreditních karet jsou používána pouze při zpracování plateb a nejsou používána pro jiné účely.

Změny v tomto prohlášení
Pokud budou v podmínkách tohoto Prohlášení online o ochraně soukromí Absinthe Original provedeny změny, zveřejníme změny a aktualizujeme datum poslední změny v tomto dokumentu, takže budete vždy vědět, jaké informace shromažďujeme online, jak je používáme a jaké máte možnosti. V případě závažných změn tohoto Prohlášení Absinthe Original zašle upozornění zákazníkům, na které bude mít daná změna vliv.

Zákony a předpisy
Toto prohlášení o ochraně soukromí platí pro následující zemi: ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Poslední změna: duben 2021

Menu

Settings

Create a free account to use wishlists.

Přihlásit